İletişim:    Telefon: +90 262 677 46 00      Email: info@demisas.com.tr

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1 – KURULUŞ:

Şirketimizin 26/03/2004 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Daha sonra 30/05/2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Denetimden Sorumlu Komite'nin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmelere göre gözden geçirilmiş ve gerekli üye seçimi yapılmıştır.

 

2- AMAÇ VE KAPSAM:

Bu düzenlemenin amacı, Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından, kendi görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komite bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında;

 •  Şirket'in muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve kamuya açıklanması hususunda Yönetim Kurulu'na öneriler sunar.
 •  Bağımsız Denetim ve İç Kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

3- KOMİTENİN YAPISI ve ÜYELİK KRİTERLERİ:

 •  Komite, Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Başkan'ın yokluğunda komite üyesi toplantılara liderlik yapar.
 •  Üniversite mezunu, mali tablo ve raporları analiz edebilen, en az bir üyesi muhasebe ve finans deneyimine sahip, etik açıdan yüksek standartlara sahip ve şirkete zaman ayırabilecek olan kişiler Denetimden Sorumlu Komiteye seçilebilirler.
 •  Komite üyelerinin toplantılarına, ihtiyaç halinde Genel Müdür, Muhasebe, Finans ve Mali İşler Yöneticileri ve çalışanları, direktörler ve iç denetim yöneticisi katılabilir. Toplantılara, bağımsız denetçi düzenli olarak davet edilir.
 • Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını müteakip, Yönetim Kurulu göreve dağılımını yaptıktan sonra Denetimden Sorumlu Komite üyelerini seçer. Yerine yenisi seçilinceye kadar eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
 •  Komite sekretaryası, Yönetim Kurulu'nun atadığı biri tarafından yürütülür.
 •  Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

4 - GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Komite, ilgili mevzuatlar çerçevesinde kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder. Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar. Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.
Komite Başkanı, ortakların komite faaliyetleri hakkındaki muhtemel sorularını yanıtlamak üzere Genel Kurul toplantılarında hazır bulunur.
Komite'nin görevleri;

 •  Bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak, sağlıklı bir bağımsız denetim yapılabilmesi için uygun ücret düzeyini belirlemek, hizmet kapsamı ve ücret dahil olmak üzere bağımsız denetim şirketi ile yapılacak sözleşmeyi gözden geçirmek,
 •  Bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığının korunmasını sağlamak üzere, şirketle ve yöneticilerle ilişkilerini, denetim dışı hizmetler veya başka bir nedenle bağımsızlığın zedelenip zedelenmediğini gözden geçirmek,
 •  Bağımsız denetimi gerçekleştiren ekibin, yeterli yetkinliğe ve kaynaklara sahip olup olmadığını değerlendirmek,
 • Bağımsız       denetçi ile birlikte denetim planı ve kapsamını, denetim sürecinde yaşanan        sorun ve zorlukları ve üst yönetimin aldığı önlemleri değerlendirmek,
 • Bağımsız       denetim şirketinin çalışanları ve eski çalışanlarının şirket tarafındanişe alımıyla ilgili insan kaynakları politikasını incelemek ve bağımsızlık ilkesine uygun davranılmasını temin etmek,
 •  İç denetim yöneticisinin seçimi veya değiştirilmesi sürecine ilişkin olarak üst yönetime görüş vererek, iç denetim fonksiyonunun sorumlulukları, bütçesi ve kadrosunu bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirmek,
 •  İç denetim yöneticisi ile görevini yerine getirirken karşılaştığı güçlükler, üst yönetimle fikir ayrılıkları veya karşılaştığı sınırlamalar hakkında görüşmek, yıllık iç denetim planını değerlendirmek, iç denetim bölümü tarafından üst yönetim için hazırlanan raporları ve üst yönetimin aldığı aksiyonları incelemek,
 • Bağımsız      denetçi ile üst yönetim arasında, finansal tabloları veya bağımsız denetim raporunun içeriğini kısmen ya da tamamen etkileyebilecek türden fikir
  anlaşmazlıklarını sonradan çözümlenmiş olsun ya da olmasın bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirmek.
 • Şirket'in ara dönem ve yılsonu finansal tabloları ile finansal durumu hakkında yapılacak her türlü resmi açıklamayı gözden geçirmek,
 •  Şirket'in hisse değerini etkileme olasılığı olan özel durum açıklamalarını gözden geçirmek,
 •  Şirket'in faaliyet raporunda yayımlanmak üzere hazırlanan iç kontrol ve risk yönetimi süreçleri ile ilgili raporları gözden geçirmek ve faaliyet raporunda yayımlanacak Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı konusunda Yönetim Kurulu'na görüş vermek,
 •  Şirket'in uygulanan muhasebe politikalarının dönemsel tutarlılığını sorgulamak, farklı muhasebe politikalarını mümkün kılan olağandışı işlemler için uygulanabilecek yaklaşımları gözden geçirmek,
 •  Şirket'in finansal sunumunu/basın açıklamasını, analistler ve derecelendirme kuruluşları için hazırlanan bilgi ve referans dokümanlarını üst yönetimle birlikte değerlendirmek,
 • Şirket'in ilişkili taraflarla işlemlerini gözden geçirmek,
 • Muhasebe alanındaki yeni gelişme ve düzenlemelerle bilanço dışı yapıların, finansal tablolar üzerindeki etkisini üst yönetim ile birlikte değerlendirmek, İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini gözden geçirmek,
 • Şüpheli muhasebe ve denetim uygulamaları ve suiistimali önlemeye ilişkin şirket içi ve şirket dışı gizli ihbar mekanizmalarının etkinliğini gözden geçirmek,
 • Şirket'in hukuk müşavirleri tarafından hazırlanacak raporları inceleyerek, finansal tabloları önemli ölçüde etkileyebilecek hukuki konuları değerlendirmektir.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri
komite sekretaryası aracılığı ile yazılı olarak derhal Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
bildirir.

5 - KOMİTENİN YETKİLERİ:

Komite, görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir.
Komite, gündemle ilgili bir konuda bilgisine başvurmak üzere herhangi bir çalışanı komite toplantısında soruları yanıtlamaya davet edebilir.
Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda şirket dışından danışmanlık alabilir veya bağımsız uzmanların görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

6 - TOPLANTILAR:


Komite, en az üç ayda bir(mali tablo raporlama dönemlerinde) olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.
Toplantı daveti; aksi kararlaştırılmadıkça, bütün komite üyelerine, toplantı gündemiyle birlikte yeri, saati ve tarihi, toplantı tarihinden en az beş iş günü önce gönderilir. Gündem maddeleri ile ilgili basılı malzemeler de komite üyelerine davet ile eş zamanlı olarak iletilir.
Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının bir eksiğidir.
Toplantı daveti; herhangi bir komite üyesinin, bağımsız denetçinin veya         iç
denetim yöneticisinin talebiyle komite sekreteri tarafından yapılır.
Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
Toplantı Tutanağı;
Toplantının başında komite sekreteri herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını sorgular ve durumu tutanağa geçirir.

 

 •  Komite sekreteri, görüşülen konular hakkında toplantı tutanağı düzenler ve
 •  Gündem
 •  Toplantının yeri ve zamanı,
 •  Katılımcıların adları,
 •  Toplantı süresi,
 •  Toplantıda konuşulan konulara ilişkin bilgi,
 •  Alınan kararları, belirtir.
 •  Hazırlanan toplantı tutanağı komite sekreteri tarafından tüm komite üyelerine gönderilir. Toplantıya katılan komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak aslı Komite sekretaryasının sorumluluğundaki Komite Karar Defterinde muhafaza edilir.
 •  Onaylanmış toplantı tutanağının bir sureti komite sekreteri tarafından tüm Yönetim Kurulu Üyelerine iletilmek üzere Yönetim Kurulu Sekretaryasına iletilir.

 • 7- RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 •  
 •  Komite toplantılarından sonra Komite Sekretaryası tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, toplantının içeriği hakkında yazılı rapor sunulur.
 •  Komite, görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını, Yönetim Kurulu'na bildirir.
 •  Komite, faaliyet raporunda açıklanmak üzere denetim hakkında rapor hazırlar.

8 - YÜRÜRLÜK:


Denetimden Sorumlu Komite'nin Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin bu düzenleme, Yönetim Kurulu'nun 04/10/2012 Tarih ve 34 No'lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Bu düzenleme ve yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 


KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

 

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1 – KURULUŞ:

Şirketimizin 29/03/2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş ve gerekli üye seçimi yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yapısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde gözden geçirilerek 23.02.2012 tarihinde tadil edilmiş, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar neticesinde yeniden atanan üyeler 30/05/2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

2 – AMAÇ VE KAPSAM:

Bu düzenlemenin amacı, Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından, kendi görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komite bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında;

 • Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu hakkında işleyişi izler ve/veya varsa çıkar çatışmalarını da tespit ederek, gerektiğinde bu konuda iyileştirme çalışmaları yapılmasıyla ilgili önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
 • Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir.

3 – KOMİTENİN YAPISI ve ÜYELİK KRİTERLERİ:

 • Komite, Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde, her ikisi; ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise, üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
 • Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını müteakip, Yönetim Kurulu göreve dağılımını yaptıktan sonra Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini seçer. Yerine yenisi seçilinceye kadar eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
 • Komite sekretaryası, Yönetim Kurulu'nun atadığı biri tarafından yürütülür.

4 – GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Komite, ilgili mevzuatlar çerçevesinde kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder. Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite Başkanı, ortakların komite faaliyetleri hakkındaki muhtemel sorularını yanıtlamak üzere Genel Kurul toplantılarında hazır bulunur.

Komite'nin görevleri;

 • Şirket' te Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise, gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunmak,
 • Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek,
 • Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek ve onaylamak,
 • Kurumsal Yönetim İlkelerinin, Şirket çalışanlarınca daha iyi anlaşılabilmesi için üst yönetimle koordineli olarak çalışmalar yapar ve bunları Yönetim Kurulu'na sunar,
 • Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak,
 • Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,
 • Şirket'in ve Yönetim Kurulu Üyesinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek,
 • Anahtar performans göstergelerine ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak,
 • Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Komite Sekretaryası aracılığı ile yazılı olarak derhal Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirir.

5 – KOMİTENİN YETKİLERİ:

 • Komite, görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir.
 • Komite, gündemle ilgili bir konuda bilgisine başvurmak üzere herhangi bir çalışanı komite toplantısında soruları yanıtlamaya davet edebilir.
 • Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda şirket dışından danışmanlık alabilir veya bağımsız uzmanların görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

6 – TOPLANTILAR:

 • Komite, en az üç ayda bir(mali tablo raporlama dönemlerinde) olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.
 • Toplantı daveti; aksi kararlaştırılmadıkça, bütün komite üyelerine, toplantı gündemiyle birlikte yeri, saati ve tarihi, toplantı tarihinden en az beş iş günü önce gönderilir. Gündem maddeleri ile ilgili basılı malzemeler de komite üyelerine davet ile eş zamanlı olarak iletilir.
 • Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının bir eksiğidir.
 • Toplantı daveti; herhangi bir komite üyesinin talebiyle komite sekreteri tarafından yapılır.
 • Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

Toplantı Tutanağı;

- Komite sekreteri, görüşülen konular hakkında toplantı tutanağı düzenler ve a. Gündem b. Toplantının yeri ve zamanı, c. Katılımcıların adları, d. Toplantı süresi, e. Toplantıda konuşulan konulara ilişkin bilgi, f. Alınan kararları, belirtir. - Hazırlanan toplantı tutanağı komite sekreteri tarafından tüm komite üyelerine gönderilir. Toplantıya katılan komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak aslı Komite sekretaryasının sorumluluğundaki Komite Karar Defterinde muhafaza edilir. - Onaylanmış toplantı tutanağının bir sureti Komite Sekretaryası tarafından tüm Yönetim Kurulu Üyelerine iletilmek üzere Yönetim Kurulu Sekretaryasına iletilir.

7 – RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 • Komite toplantılarından sonra, Komite Sekretaryası tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na toplantının içeriği hakkında yazılı rapor sunulur.
 • Komite, görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını, Yönetim Kurulu'na bildirir.

8 – YÜRÜRLÜK:

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin bu düzenleme, Yönetim Kurulu'nun 04/10/2012 Tarih ve 34 No'lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenleme ve yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 


RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

 

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1 – KURULUŞ:

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ve Yeni Türk Ticaret Kanununda yer alan "Riskin Erken saptanması ve Yönetimi ile ilgili 378. Maddesi hükümleri çerçevesinde gözden geçirilerek 04/10/2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurlmuştur.

2 – AMAÇ VE KAPSAM:

Bu düzenlemenin amacı, Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. (Şirket) 'in hedeflerine ulaşmasını engelleyecek her türlü olayın gerçekleşme olasılığının tespiti ve şirketin sürdürülebilirliği üzerinde doğrudan etkisi olan bu faaliyetlerin değerlendirilmesi ve raporlanması amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komite bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında;

- Şirket'in karşı karşıya olduğu risklerin analizi ve Yönetim Kurulu'na raporlanması, sermaye ve likidite konuları da dahil olmak üzere geleceğe yönelik risk stratejilerinin hazırlanması, Şirket'in kural ve prosedürlerini destekleyici bir kültür oluşturulması konusunda Yönetim Kurulu'na gerekli desteğin sağlanması sorumluluklarını üstlenir.

3 – KOMİTENİN YAPISI ve ÜYELİK KRİTERLERİ:

 • Komite, Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde, her ikisi; ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise, üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanı tarafından atanır.
 • Komite, üyelerden birini, başkanın yokluğunda toplantılara liderlik yapmak üzere görevlendirir.
 • Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını müteakip, Yönetim Kurulu göreve dağılımını yaptıktan sonra Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini seçer. Yerine yenisi seçilinceye kadar eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
 • Komite sekretaryası, Yönetim Kurulu'nun atadığı biri tarafından yürütülür.

4 – GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Komite, ilgili mevzuatlar çerçevesinde kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder. Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite Başkanı, ortakların komite faaliyetleri hakkındaki muhtemel sorularını yanıtlamak üzere Genel Kurul toplantılarında hazır bulunur.

Komite'nin görevleri;

 • Şirket'in karşı karşıya bulunduğu riskleri ve geleceğe dönük risk stratejisini gözden geçirerek Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak,
 • Yönetim Kurulu kararlarını desteklemek üzere oluşturulan risk değerlendirme süreçlerini gözden geçirmek,
 • Mevcut ve beklenen finansal ve makroekonomik çevre koşullarını dikkate alarak, şirketin risk iştahı, toleransı ve stratejisi hakkında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak,
 • Risk yönetim sisteminde kullanılan modelleri, niteliksel ve sayısal değişkenleri gözden geçirmek ve onaylamak, büyük çaplı veya kritik öneme sahip risklerin doğru ve zamanında izlenmesi için gerekli standartları geliştirmek,
 • Şirketin yeni risk türlerini tanımlama ver yönetme yeteneğini gözden geçirmek,
 • Önemli bir satınalma veya elden çıkarma gibi stratejik işlemlerin, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından önce içerdiği riskleri incelemek ve şirketin risk iştahı/toleransına etkilerini değerlendirmek,
 • Risk limitlerinin aşılmasıyla ilgili olarak hazırlanan raporları ve bu konu da önerilen aksiyonları incelemek,
 • Şirket'in yolsuzluğun tespiti ve rüşvetin önlenmesi prosedürlerini gözden geçirmek,
 • İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini gözden geçirmek ve Şirket'in faaliyet raporunda bu süreçlere ilişkin olarak yapılacak açıklamaları onaylamak, ödüllendirme komitesine yönetici ücretlerinin belirlenmesinde uygulanacak olan risk ağırlıkları hakkında sayısal ve niteliksel önerilerde bulunmak,
 • Şirket'in risk yönetimi bölümünün görevini etkin ve profesyonel standartlarda yerine getirebilmesi için gerekli kaynaklara sahip olmasını ve ihtiyaç duyduğu bilgilere erişimi olmasını temin etmek, risk yönetimi bölümünün yeterli düzeyde bağımsızlığa sahip olarak ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacak şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Risk Yöneticisi'nin atanması ve görevden alınması konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiye de bulunmak,

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri yazılı olarak derhal Yönetim Kurulu'na bildirir.

5 – KOMİTENİN YETKİLERİ:

 • Komite, görevlerini yerine getirebilmek için şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep etme yetkisine sahiptir.
 • Komite, gündemle ilgili bir konuda bilgisine başvurmak üzere herhangi bir çalışanı komite toplantısında soruları yanıtlamaya davet edebilir.
 • Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda şirket dışından danışmanlık alabilir veya bağımsız uzmanların görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

6 – TOPLANTILAR:

 • Komite, yılda en az altı kere toplanır, ihtiyaç duyulması halinde ek toplantılar yapar. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.
 • Toplantı daveti; aksi kararlaştırılmadıkça, bütün komite üyelerine, toplantı gündemiyle birlikte yeri, saati ve tarihi, toplantı tarihinden en az beş iş günü önce gönderilir. Gündem maddeleri ile ilgili basılı malzemeler de komite üyelerine davet ile eş zamanlı olarak iletilir.
 • Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının bir eksiğidir.
 • Toplantı daveti; herhangi bir komite üyesinin talebiyle komite sekreteri tarafından yapılır.
 • Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

Toplantı Tutanağı;

7 – RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

8 – YÜRÜRLÜK:

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin bu düzenleme, Yönetim Kurulu'nun 04/10/2012 Tarih ve 34 No'lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenleme ve yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 • Komite sekreteri, görüşülen konular hakkında toplantı tutanağı düzenler ve a. Gündem b. Toplantının yeri ve zamanı, c. Katılımcıların adları, d. Toplantı süresi, e. Toplantıda konuşulan konulara ilişkin bilgi, f. Alınan kararları, belirtir.
 • Hazırlanan toplantı tutanağı komite sekreteri tarafından tüm komite üyelerine gönderilir. Toplantıya katılan komite üyeleri tarafından onaylanan tutanak aslı Komite Sekretaryasının sorumluluğundaki Komite Karar Defterinde muhafaza edilir.
 • Onaylanmış toplantı tutanağının bir sureti komite sekreteri tarafından tüm Yönetim Kurulu Üyelerine iletilmek üzere Yönetim Kurulu Sekretaryasına iletilir.
  • Komite toplantılarından sonra, Komite Sekretaryası tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na toplantının içeriği hakkında yazılı rapor sunulur.
  • Komite, görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını, Yönetim Kurulu'na bildirir.
  • Faaliyet raporunda açıklanmak üzere, Şirket'in Risk Yönetimi Uygulamaları ve Strateji hakkında rapor hazırlar.